Neklasická logika

Neklasická logika LS 2012 - přednášky

Kurz je věnován základům kritického myšlení, argumentace, analýze argumentačních výpovědí, standardizaci argumentů, deduktivním a induktivním argumentům, argumentačním úskokům a argumentačním chybám. Volně navazující semináře vede vážený pan kolega Bělohrad. K ukončení kurzu je nutné splnit všechny jím stanovené podmínky.   

1) Čeho by měl být schopen kritický myslitel

  • porozumět logickým vztahům a spojením mezi idejemi/myšlenkami
  • stručně a precizně formulovat myšlenky
  • identifikovat, konstruovat a hodnotit argumenty
  • hodnotit pro a proti při rozhodování
  • hodnotit důkazy pro a proti hypotézám
  • objevit inkonzistence a obvyklé omyly/chyby v rozvažování/uvažování
  • systematicky analyzovat problém
  • identifikovat relevanci a závažnost idejí/myšlenek
  • ospravedlnit vlastní přesvědčení a hodnoty
  • reflektovat a hodnotit vlastní schopnost myšlení
2) Příprava na argumentaci: otázky
1) Otázky týkající se faktů (kdo, co, kdy, kde, jak)
2) Otázky týkající se interpretace (chronologické vztahy: časová sekvence; procesní vztahy: stupně procesu růstu nebo vývoje; kontrastní vztahy: komparace a kontrast; kauzální vztahy: příčina, následek.
3) Analytické otázky: jaké jsou jednotlivé prvky nebo části? Jaké jsou hlavní rysy?, Jaké důkazy lze předložit, jaké jsou alternativy, jaké jsou důvody proč…?
4) Syntetické otázky: co z toho můžeme predikovat? Jakou ideu k tomu můžeme přidat? Jaké rozhodnutí bys doporučil pro…?
5) Otázky hodnocení: Jak bys hodnotil…? Souhlasil bys s…. a proč ano / ne?
6) Otázky aplikace: jaké je praktické použití této ideje? Jak bys aplikoval toto pravidlo/princip na…
 
Zajímají nás tedy: fakta, interpretace, analýza, syntéza, evaluace, aplikace.

3) Jaké jsou základní dovednosti myšlení: kritické a tvůrčí myšlení - jasnost, racionalita, zvažování nových možností; využití při řešení problémů. Cíl: chápat logická spojení různých myšlenek, identifikace, evaluace a vytváření argumentů, identifikace nedostatků v argumentaci, systematické řešení problémů, identifikace relevance a síly argumentů. Vztah kritického myšlení a kumulování informací, analýza mínění, role kritického myšlení a argumentace ve vědě (a na VŠ). Role argumentace při psaní odborných textů. Pro přehlednost a shrnutí: Logická struktura argumentační eseje.

4) Proč a k čemu argumenty a argumentační výpovědi. Zkuste, zda dokážete předběžně a zatím intuitivně identifikovat argumenty, argumentační úskoky či chyby a zapsat základní strukturu argumentační výpovědi: podívejte se na začátek filmu Děkujeme, že kouříte (Jason Reitman, USA 2005, 88 minut), zapište hlavní argumenty v prvním případě (chlapec s rakovinou - 0:00-4:00) a v následující scéně ve škole (cca 4:00-6:40), pokuste se uvést protiargumenty. 
Na přednášce zaznělo: schopnosti kritického a analytického myšlení (tudíž i argumentace) zvyšují schopnosti v oblasti funkční gramotnosti (literacy+numeracy) - příklady a varianty pro uvedené tvrzení. Doporučená literatura: Liessmann, K. P. Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia 2008.
5) Argument, důkaz, výstavba argumentu, argumentace, argumentační výpověď, standardizace argumentu, formalizace, diagramy a analýza argumentů, souvislost mezi argumenty a znalostmi. 
6) Dokazování, zdůvodnění, odvozování - deduktivní, induktivní; argument: výrok, důkaz, posloupnost výroků; úsudky a formální principy správného usuzování (princip totožnosti, princip sporu, princip vyloučeného třetího, princip dostatečného důvodu); dedukce/indukce; deduktivní a induktivní argument (deduktivní a induktivní ukazatele, typy deduktivních a induktivních argumentů); základní vlastnosti argumentů. 
Základní deduktivní a induktivní argumenty
7) Deduktivně správné (platné) úsudky; deduktivně nesprávné úsudky, generalizace, indukce, abdukce; formálně a obsahově správné argumenty; chyby v uvažování a logické klamy.
Zkuste samostatně: v knize Szymanek, K. Umění argumentace. Olomouc: UP, 2003 vyhledejte 10 různých argumentačních chyb a úskoků, přečtěte si jejich charakteristiku a vytvořte si vlastní variantu; zvažte, co a jak proti nim namítnout. 
5.4. jsme začali (v situaci tzv. separátně atomizované situace) obhlížet terén argumentačních klamů, chyb, šířeji rovněž kognitivních, optimistických a jiných předpojatostí. V další přednášce se zaměřím na prezentaci dalších klamů, chyb, lstí, omylů a persuasivních praktik.   
Taxonomie omylů a nesprávných závěrů
A jaké jsou vaše nejčastější chyby, omyly a předpojatosti?
Literatura a studijní pomůcky:
Szymanek, K. Umění argumentace. Olomouc: UP, 2003.
Szymanek, K., Wieczorek, K., Wójcik, A. Umění argumentace. Úlohy na zkoumání argumentů. Olomouc: UP, 2004.
Formální pomůcky pro argumentaci, argumentační schémata a mapy, Argunet, Fallacy FillesStephen's Guide to the Logical Fallacies
Doporučený studijní filmový materiál: 12 rozhněvaných mužů (1957); Good Night, and Good Luck (2005); Guns, Germs, and Steel (2005); Děkujeme, že kouříte (Jason Reitman, USA 2005, 88 minut),
kontakt
foto Radim Brázda
Pedagog
Doc. PhDr. Radim Brázda Dr.

Místnost: U 44
email: brazda@phil.muni.cz

Konzultační hodiny:
ZS 2012 sudé čtvrtky 16-18; dle rozvrhu a domluvy 19.10., 2. 11., 30. 11., 14. 12. Doporučuji domluvu mailem předem na přesnou hodinu; pro konzultace jsem k dispozici rovněž na KF FF MU v Brně.
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Etika | Filozofie | Neklasická logika | Relaxace | Admin