ETIK 2 (ZS 2012)

ETIK2 (zimní semestr 2012)

Cyklus přednášek je zaměřen převážně na problémy aplikované etiky. Semináře budou věnovány vašim aktivním příspěvkům.   

Způsob ukončení

Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má podobu odevzdání týmově vypracovaného textu a jeho prezentace na semináři. Všichni členové týmu získají stejné hodnocení. Odevzdaný text musí obsahovat veškeré náležitosti (viz zadání), včetně bibliografie všech použitých pramenů.

 

Zadání pro semináře z ETIK 2

Vytvoříte skupiny po 3- 5 osobách; v každém semináři budou vždy 3 – 4 týmy postupně prezentovat vybrané téma, otázku či problém z oblasti aplikované etiky a následně odpovídat na otázky k prezentovanému tématu (témata pro inspiraci najdete např. v Ethicu). S pomocí základních znalostí z teorie argumentace předložíte prostřednictvím prezentace nebo jiným způsobem (např. strip, komiks, infografika, …) hlavní teze, problémy a otázky, dle vlastní invence doplníte o další  postřehy a poznámky a s pomocí nejméně 4 otázek vyzvete spolužáky k diskusi. Téma představí 1-2 hlavní řečníci, ostatní mohou doplňovat nebo odpovídat na dotazy.  Zástupce týmu mě informuje o vybraném tématu, problému, otázce.

Délka vystoupení: 10 - max. 15 minut + diskuse. Zpracované téma odevzdáte v písemné podobě (3-4 strany), přiložíte rovněž prezentaci (strip, komiks, ikonografiku), která bude po semináři dostupná na stránkách i ostatním studentům. 

Hodnotit se bude schopnost jasně a srozumitelně vymezit a představit podstatu problému/hlavní teze, schopnost podpořit svá tvrzení či doplnění argumentací, snaha uvést možné námitky, event. protiargumenty, rovněž originalita zpracování tématu. Svá tvrzení zdůvodněte a  argumentujte.

 

Přednášky a semináře

Přednáška a seminář dne 20. 9. 2012 se nekonají kontaktním způsobem. Vaším úkolem je samostudium povinné literatury a zvolení tématu, které budete zpracovávat.

Povinná literatura pro samostudium Aplikovaná etika. In: Brázda, R. Ethicum. VeRBuM : Ulín 2010, s. 160 -185; podívejte se v textu na kontext vzniku, šíři zájmů aplikované etiky a základní témata, jimž se věnuje; zvažte návaznost kapitoly na jiné dílčí kapitoly z knihy, např. na kapitolu Morální přesvědčení a jejich zdůvodnění, na kapitolu Myšlenkové experimenty v etice aneb Kdyby byl krtek velkej jako prase nebo na kapitolu Má být, protože je - jak může věda determinovat hodnoty

 

Přednáška a seminář dne 4. 10. 2012 se nekoná kontaktním způsobem. Vaším samostatným úkolem je 1) podívat se na pořad s Františkem Koukolíkem, 2) zaměřte se na pasáže, jež jsou relevantní pro etiku (problém svobodné vůle, problém neuromarketingu, kritické myšlení), udělejte si poznámky, zapište hlavní tvrzení, formulujte, v čem a proč spočívá morální problematičnost neuromarketingu (Zda je neuromarketing morální problematický a pokud ano, v jakém ohledu? Lze nějakým účinným a přesvědčivým způsobem obhájit před spotřebiteli neuromarketing? Nepřeceňuje se dopad neuromarketingu? Není neuromarketing vystaven iluzi, že přesně rozumí kauzálním souvislostem v lidském mozku? Není neuromarketing pouze pokusem o zdokonalení techniky šíření tzv. memů? etc...) 3) pokuste se dohledat další a upřesňující informace o některém z Koukolíkem zmiňovaných problémů 4) vaše poznámky v rozsahu cca 1-2 strany přineste vytištěné na přednášku a seminář 18. 10. 2012 (studenti s individuálním plánem je mohou poslat mailem nebo vše odevzdat souhrnně na konci semestru). 

První kontaktní přednáška a vaše seminární vystoupení se uskuteční 18. 10. 2012. V sudé týdny sledujte zde na webu další pokyny k přednáškám a seminářům.

 

Pro inspiraci pro seminární zpracování etických problémů a pro připomenutí základních témat z etiky se podívejte na instruktážní video Morality 1: Good without gods; Morality 2: Not-so-good books ; Morality 3 nebo se inspirujte na Philosophical Films a vyberte si své téma.   

 

Základní studijní literatura

Brázda, Radim. Ethicum. Zlín: VeRBum 2010. ISBN 978-80-904273-9-6

Precht, Richard David. Kdo jsem? Praha : Ikar, 2010. 398 s. ISBN 9788024913063

 

kontakt
foto Radim Brázda
Pedagog
Doc. PhDr. Radim Brázda Dr.

Místnost: U 44
email: brazda@phil.muni.cz

Konzultační hodiny:
ZS 2012 sudé čtvrtky 16-18; dle rozvrhu a domluvy 19.10., 2. 11., 30. 11., 14. 12. Doporučuji domluvu mailem předem na přesnou hodinu; pro konzultace jsem k dispozici rovněž na KF FF MU v Brně.
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Etika | Filozofie | Neklasická logika | Relaxace | Admin