Seminář k bakalářské práci - PS i KS


Prezentace pro::

letní semestr 2016/2017 ke stažení zde: 278ls-seminar-kbp2016.pptx

Novinky v prezentaci:

- nová směrnice pro Formální úpravu kvalifikačních prací¨

- ukládání BP do Portálu ve formátu PDF/A

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Důležité upozornění:

Dotaz na GENERÁTOR CITACÍ

V citační normě došlo vloni ke změně,kdy bibliografický záznam obsahuje hned za jménem autora rok vydání.
Generátor citací na citace.com ovšem píše rok vydání publikace či článku stále "po staru", tzn. až za vydavatelstvím.
Jaký zápis je tedy správný?

Odpověď O. Biernátové (Knihovna UTB): 

Rok vydání se za jméno autora posouvá pouze v případě, že je jako způsob odkazování na bibliografické citace v textu
používá tzv. Harvardský systém. V případě použití číselné metody nebo metody poznámek je rok za nakladatelem.
 Směrnice rektora o úpravě závěrečných prací umožňuje použít všechny tři metody.

Závěr:

V rámci kvalifikačních prací na FMK UTB je doporučen Harvardský systém odkazování v textu - např. (autor, 2011, s. 22),
 a proto by bibliografický záznam v seznamu literatury měl obsahovat rok vydání hned za jménem autora publikace či článku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  


DOPORUČUJI:

Portál informační výchovy pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně s názvem IVA.

IVU najdete na adrese http://iva.k.utb.cz, má sloužit především studentům a vyučujícím jako zdroj informací a materiálů z oblasti informační výchovy i příbuzných témat. Obsah portálu je k dispozici pod licencí Creative Commons, která umožňuje sdílení, úpravu a využití pro nekomerční účely. Veškeré materiály můžete volně používat.


V nabídce jsou momentálně tyto kurzy:
Jak správně citovat a odkazovat na citace v textu (citování dle aktualizované normy ISO 690, první online kurz v ČR vytvořený na základě metodiky na portálu Citace.com)
Jak hledat informace rychle a efektivně
Vyhledávání na internetu ve volně dostupných zdrojích
Šedá literatura – typy a možnosti
Licencované elektronické informační zdroje dostupné na UTB
Zdroje pro obory na UTB – kde a s čím začít
Potřebuji…, Nevím…, Jak na to? – služby a zdroje Knihovny UTB
Studuj kreativně – kreativní techniky v učení

Přeji hodně zdaru nejen při zpracování BP

Martina Juříková

kontakt
foto Martina Juříková
Pedagog
Ing. Martina Juříková Ph.D.

Místnost: U44, č. 208
mobil: 725 549 822
email: jurikova@fmk.utb.cz

Konzultační hodiny:
letní semestr 2016/2017
čtvrtek 8 - 10 h
Kombinované studium: dle dohody emailem
Ph.D. studium - metodika

 

1. ročník

Prezentace: metodika-ii-phd.ppt

Šablona Metodiky disertační práce: metodika-1rocnikph.d..docx


2. ročník a 3. ročník (VK II a VKIII)

 

Prezentace: metodika-vkiiaiiiphd.ppt

VK I:

Cílem předmětu je prezentace dílčích výsledků rozpracovaného tématu disertační práce s následným pohovorem. Kolokvium je skupinovou ústní zkouškou, na které doktorand předloží rozpracovanou část disertační práce s vyjádřením školitele k jeho metodické, obsahové a formální stránce. Před školiteli a členy oborové rady prezentuje a obhajuje svůj dosavadní postup při plnění studijního plánu, výsledky řešení tvůrčích úkolů a výsledky, konkrétní stav rozpracovanosti teoretické a praktické části disertační práce, pokud tyto části disertační práce obsahuje. Není možné, aby student prospěl z více než jednoho vědeckého kolokvia za příslušný akademický rok. 

Požadavky na studenta
a) Řádně vyplněný Konzultační list doktoranda
b) Školitelem posouzené (viz vyjádření na Konzultačním listu dole) rozpracování tématu DSP (doktorand předkládá v tištěné i elektronické podobě) na min. 5 normostranách:
1) rešerši odborné literatury (seznam publikací a zdrojů, se kterými bude pracovat)
2) cíle DSP, zvolené metody 
3) osnovu disertační práce 
c) Povinná účast a prezentace před hodnotící komisí.


Obsah

Základní témata:
- prezentace dosavadních výsledků doktorského studia,
- publikační a umělecká činnost,
- zapojení do aktivit ústavu či ateliéru,
- pedagogická činnost,
- postup a stav disertační práce a plán řešení,
- metodika, cíle, rešerše a návrh osnovy disertační práce. 

VĚDECKÉ KOLOKVIUM II.

 

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je prezentace dílčích výsledků rozpracovaného tématu disertační práce s následným pohovorem. Kolokvium je skupinovou ústní zkouškou, na které doktorand předloží rozpracovanou část disertační práce s vyjádřením školitele k jeho metodické, obsahové a formální stránce. Před školiteli a členy oborové rady prezentuje a obhajuje svůj dosavadní postup při plnění studijního plánu, výsledky řešení tvůrčích úkolů a výsledky, konkrétní stav rozpracovanosti teoretické a praktické části disertační práce, pokud tyto části disertační práce obsahuje. Není možné, aby student prospěl z více než jednoho vědeckého kolokvia za příslušný akademický rok. 

Požadavky na studenta

Absolvování předmětu Vědecké kolokvium I.
a) Řádně vyplněný Konzultační list doktoranda
b) Školitelem posouzené (viz vyjádření na Konzultačním listu dole) rozpracování DSP (doktorand předkládá v tištěné i elektronické na min. 30 normostranách:
1) Rozpracovaná osnova teoretické části - analýza současného stavu zkoumání, vývoje, vědeckých a/či tvůrčích přístupů k problematice
2) Konkrétní cíle DSP, zvolené metody a výstupy DSP 
3) Písemná explikace praktické části DSP, je-li výstupem
c) Povinná účast a prezentace před hodnotící komisí. 

 

VĚDECKÉ KOLOKVIUM III.

Požadavky na studenta
Požadované výstupy:
- pracovní verze Pojednání k DSP - (doktorand předkládá v tištěné i elektronické podobě) na min. 30 normostranách): tj. kriticky zhodnocený stav poznání v oblasti tématu disertační práce, vymezení předpokládaných cílů disertační práce, charakteristiky zvolených metod řešení a doposud dosažené výsledky. Formálně je pojednání upraveno do šablony shodně jako disertační práce či teze dle směrnice rektora. 
- vyjádření školitele k pracovní verzi Pojednání - dole na Konzultačním listu
- Doklad o evidenci tvůrčích či publikačních výstupů v databázích RUV, RIV, OBD za celou dobu doktorského studia
- Doklad o absolvování všech předmětů v rámci Individuálního studijního plánu
- Povinná účast a prezentace před hodnotící komisí.

 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Aktuality a zajímavosti | SPOCH - spotřebitelské chování 4. ročník PS | Marketing služeb - prezenční studium | MAVY2 | Seminář k bakalářské práci - PS i KS | MAVY1 | Ročníková práce | Ph.D. studium - metodika | Admin