MAVY2

 

 

1. blok - vyhodnocování kvantitativních šetření 1-vyhodnocovani.ppt

**************************************************************************************

DATA: 2013data-zamci.xlsx

DOTAZNÍK: dotaznik-pro-zamestnance.doc

**************************************************************************************

samostatnou práci - zadání: 2013vyhodnocovani-test.doc 

Znění dotazníku:  dotaznik-pro-studenty-isukoly.doc

   data k vyhodnocování: 2013data-studenti.xlsx

**************************************************************************************

 

2. blok - vyhodnocování kvalitativních šetření  2-vyhodnocovAnI-kvalitativnIch-SetRenI.ppt

data Voda: datavoda0903.xlsx

 

 

3. blok aplikace metod výzkumu při tvorbě nového produktu či komunikace, u stávajících výrobků, obalu a značky

 3-konzultacelskmav2.ppt

 

3. blok - výzkum trhu 3vyzkum-trhu.ppt

4. blok - výrobkový výzkum (ale i tvorby nové komunikace) 4vyrobkovymav.ppt

5. blok - výzkum obalu

6. blok - cenový výzkum = samostudium!!  - mediální a propagační výzkum - osnova zde5propagacnimav2016.ppt

**************************************************

Zadání ze semináře MAVY2 (prezenční studium): zadani-propagacnimav.docx

 

kontakt
foto Martina Juříková
Pedagog
Ing. Martina Juříková Ph.D.

Místnost: U44, č. 208
mobil: 725 549 822
email: jurikova@fmk.utb.cz

Konzultační hodiny:
letní semestr 2016/2017
čtvrtek 8 - 10 h
Kombinované studium: dle dohody emailem
Ph.D. studium - metodika

 

1. ročník

Prezentace: metodika-ii-phd.ppt

Šablona Metodiky disertační práce: metodika-1rocnikph.d..docx


2. ročník a 3. ročník (VK II a VKIII)

 

Prezentace: metodika-vkiiaiiiphd.ppt

VK I:

Cílem předmětu je prezentace dílčích výsledků rozpracovaného tématu disertační práce s následným pohovorem. Kolokvium je skupinovou ústní zkouškou, na které doktorand předloží rozpracovanou část disertační práce s vyjádřením školitele k jeho metodické, obsahové a formální stránce. Před školiteli a členy oborové rady prezentuje a obhajuje svůj dosavadní postup při plnění studijního plánu, výsledky řešení tvůrčích úkolů a výsledky, konkrétní stav rozpracovanosti teoretické a praktické části disertační práce, pokud tyto části disertační práce obsahuje. Není možné, aby student prospěl z více než jednoho vědeckého kolokvia za příslušný akademický rok. 

Požadavky na studenta
a) Řádně vyplněný Konzultační list doktoranda
b) Školitelem posouzené (viz vyjádření na Konzultačním listu dole) rozpracování tématu DSP (doktorand předkládá v tištěné i elektronické podobě) na min. 5 normostranách:
1) rešerši odborné literatury (seznam publikací a zdrojů, se kterými bude pracovat)
2) cíle DSP, zvolené metody 
3) osnovu disertační práce 
c) Povinná účast a prezentace před hodnotící komisí.


Obsah

Základní témata:
- prezentace dosavadních výsledků doktorského studia,
- publikační a umělecká činnost,
- zapojení do aktivit ústavu či ateliéru,
- pedagogická činnost,
- postup a stav disertační práce a plán řešení,
- metodika, cíle, rešerše a návrh osnovy disertační práce. 

VĚDECKÉ KOLOKVIUM II.

 

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je prezentace dílčích výsledků rozpracovaného tématu disertační práce s následným pohovorem. Kolokvium je skupinovou ústní zkouškou, na které doktorand předloží rozpracovanou část disertační práce s vyjádřením školitele k jeho metodické, obsahové a formální stránce. Před školiteli a členy oborové rady prezentuje a obhajuje svůj dosavadní postup při plnění studijního plánu, výsledky řešení tvůrčích úkolů a výsledky, konkrétní stav rozpracovanosti teoretické a praktické části disertační práce, pokud tyto části disertační práce obsahuje. Není možné, aby student prospěl z více než jednoho vědeckého kolokvia za příslušný akademický rok. 

Požadavky na studenta

Absolvování předmětu Vědecké kolokvium I.
a) Řádně vyplněný Konzultační list doktoranda
b) Školitelem posouzené (viz vyjádření na Konzultačním listu dole) rozpracování DSP (doktorand předkládá v tištěné i elektronické na min. 30 normostranách:
1) Rozpracovaná osnova teoretické části - analýza současného stavu zkoumání, vývoje, vědeckých a/či tvůrčích přístupů k problematice
2) Konkrétní cíle DSP, zvolené metody a výstupy DSP 
3) Písemná explikace praktické části DSP, je-li výstupem
c) Povinná účast a prezentace před hodnotící komisí. 

 

VĚDECKÉ KOLOKVIUM III.

Požadavky na studenta
Požadované výstupy:
- pracovní verze Pojednání k DSP - (doktorand předkládá v tištěné i elektronické podobě) na min. 30 normostranách): tj. kriticky zhodnocený stav poznání v oblasti tématu disertační práce, vymezení předpokládaných cílů disertační práce, charakteristiky zvolených metod řešení a doposud dosažené výsledky. Formálně je pojednání upraveno do šablony shodně jako disertační práce či teze dle směrnice rektora. 
- vyjádření školitele k pracovní verzi Pojednání - dole na Konzultačním listu
- Doklad o evidenci tvůrčích či publikačních výstupů v databázích RUV, RIV, OBD za celou dobu doktorského studia
- Doklad o absolvování všech předmětů v rámci Individuálního studijního plánu
- Povinná účast a prezentace před hodnotící komisí.

 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Aktuality a zajímavosti | SPOCH - spotřebitelské chování 4. ročník PS | Marketing služeb - prezenční studium | MAVY2 | Seminář k bakalářské práci - PS i KS | MAVY1 | Ročníková práce | Ph.D. studium - metodika | Admin