KDEK1,2

Úvodní část kurzu zahrnuje teorii kultury se zaměřením na genezi a typologii pojmu kultura, její prvky, složky a klasifikaci. Cílem následné části je pojetí umění jako nejvyšší formy duchovní kultury, vytýčení primárních tendencí a epoch v dějinách kultury a umění. Vývojový přehled směřuje od prvotních pravěkým forem přes počátky starověkých civilizací k charakteristice přechodného období mezi antikou a středověkem, dále navazuje souhrnem poznatků o vzniku a proměnách kulturních oblastí v období středověku a raného novověku pojímající umělecká díla jako paradigmatickou syntézu kultury. Cílem kurzu je postihnout rozmanité druhy umění především v jejich komunikační roli ve vývoji lidské společnosti se zaměřením na přiblížení výpovědní hodnoty uměleckého artefaktu ve vztahu k autentickým sociálním, uměleckým a ekonomickým tendencím své doby.

Zimní semestr je ukončen zápočtem na základě zpracované seminární práce na téma korespondující s vymezenou časovou periodou, letní semestr zkouškou ve formě písemného testu.

kontakt
foto Marcela Göttlichová
Pedagog
Marcela Göttlichová

tel.: +420576 034401
email: gottlichova@fmk.utb.cz
 
UTB FT FaME FAI FHS
zpět na rozcestník

Copyright © 2008 WFP group
design by BORI

Aktuality | PRON1,2 | DEUK1,2 | KDEK1,2 | MLURE | Admin